Organization

Idavaka Vikasana Sangam

vicar
Sam P George
Vice President S020
vicar
Raju Samuel
Secretary R066
vicar
Binu Easo
Treasurer B025